Đại hội cổ đông thường niên 2020

Ngày ngày 15/5/2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có 51 cổ đông và đại diện cổ đông - người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.788.702 cổ phần, chiếm 89,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2019; Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo kết qủa SXKD năm 2019 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2019. Ngoài ra, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, nội dung khác được trình bày trong đại hội, bao gồm: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán....

Xem thêm