NGHỊ QUYẾT

2023

03/11/2023

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Số 26

V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023

10/04/2023

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Số 405

V/v thay đổi thời gian  tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

22/02/2023

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Số 393

V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023

2022

07/04/2022

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Số 308

V/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

02/03/2022

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Số 297

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

2021

16/11/2021

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 281

V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

07/04/2021

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 234

V/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 26/3/2021

05/04/2021

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 232

V/v Bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

12/03/2021

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 211

V/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐH và bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

21/01/2021

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 205

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021