THÔNG BÁO

2020

04/05/2020

Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/04/2020

Thông báo hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
Về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid 19