Tin tức sự kiện

Đại hội cổ đông thường niên 2020

By 16/09/2020Tháng Chín 23rd, 2020No Comments

Ngày 15/5/2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có 51 cổ đông và đại diện cổ đông – người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.788.702 cổ phần, chiếm 89,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2019; Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo kết qủa SXKD năm 2019 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2019.

Ngoài ra, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, nội dung khác được trình bày trong đại hội, bao gồm:

  • Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
  • Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán chi phí hoạt động năm 2020.
  • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
  • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Tại Đại hội, các báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc công ty đã nhìn nhận và đánh giá khách quan thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, các thuận lợi và khó khăn trong công tác thi công xây lắp, công tác đấu thầu, công tác đầu tư; chỉ ra khó khăn thách thức do những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, đưa ra những giải pháp, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

HĐQT nhìn nhận trong năm 2020, tình hình kinh tế cả nước sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức khó lường do ảnh hưởng của dịch CO-VID19, Hội đồng quản trị công ty sẽ luôn bám sát định hướng kế hoạch để có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao hiệu quả SXKD.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội đối với các báo cáo, tờ trình, mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020 và những năm tiếp theo của Công ty.

Kết luận tại Đại hội, thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT đã gửi lời cảm ơn đến Tổng công ty VIWASEEN, sự ủng hộ của các cổ đông khác cùng sự cố gắng cao của Ban Điều hành và CBNV Công ty trong năm 2019 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác quý báu của các cổ đông và đối tác để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.