Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

By 16/06/2023Tháng Mười 12th, 2023No Comments

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 26/5/2023, tại Hội trường Công ty WASECO, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có mặt 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.096.703 cổ phần, chiếm 91,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Hùng, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2022, kết quả thực hiện 5 năm (2018-2022); kế hoạch SXKD 2023 và 5 năm (2023-2028); ông Nguyễn Đức Bôn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); bà Bùi Khánh Linh, Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2022 của BKS Công ty, với 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội, tán thành thông qua.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình khác được trình bày trong Đại hội, như sau:

 • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
 • Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS 2022 và dự toán chi phí thù lao năm 2023;
 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 • Quy chế bầu cử và Báo cáo nhân sự bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Liên quan đến công tác đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ IV (2023-2028), Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, danh sách trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ IV (2023-2028), như sau:

 • Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm:
 1. Ông Nguyễn Duy Hùng – Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Vũ Đoàn Chung – Phó chủ tịch HĐQT;
 3. Ông Chu Xuân Lăng – Thành viên HĐQT;
 4. Ông Nguyễn Đức Bôn – Thành viên HĐQT;
 5. Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh – Thành viên HĐQT độc lập.

 

 • Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm:
 1. Bà Bùi Khánh Linh – Trưởng Ban kiểm soát;
 2. Ông Phạm Phước Thịnh – Thành viên Ban kiểm soát;
 3. Ông Nguyễn Văn Dân – Thành viên Ban kiểm soát.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Chu Xuân Lăng, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các quý vị cổ đông, Ban kiểm soát liên quan đến các vấn đề về kinh doanh, đầu tư và xây lắp của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu và nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động.