Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

By 16/06/2021No Comments

Ngày 28/5/2021, tại Tòa nhà WASECO Plaza, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.637.453 cổ phần, chiếm 88,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2020 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành về việc thực hiện kết quả SXKD và ĐTPT năm 2020, mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2021; Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS, với 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành thông qua.

Ngoài ra, Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo, nội dung khác được trình bày trong Đại hội, như:

  • Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2020, dự toán chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2021;
  • Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
  • Tờ trình danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  • Các dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 5), Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần 2), Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
  • Miễn nhiệm TV HĐQT và bầu cử TV HĐQT thay thế.

Tại Đại hội, các báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc công ty đã nhìn nhận và đánh giá khách quan thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, các thuận lợi và khó khăn trong công tác thi công xây lắp, công tác đấu thầu, công tác đầu tư; chỉ ra khó khăn thách thức do những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, đưa ra những giải pháp, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Trước tình hình dịch Covid 19 ngày càng diễn biến phức tạp, dự báo nền kinh tế của cả nước năm 2021 sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động xây lắp cấp thoát nước và kinh doanh văn phòng, tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nỗ lực bám sát định hướng kế hoạch đã đề ra, phát huy sức mạnh tập thể của toàn CBNV, để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao hiệu quả SXKD.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội đối với các báo cáo, tờ trình, mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2021 và những năm tiếp theo của Công ty.

Kết luận tại Đại hội, thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT đã gửi lời cảm ơn đến Tổng công ty VIWASEEN, sự ủng hộ của các cổ đông khác cùng sự cố gắng cao của Ban Điều hành và CBNV Công ty trong năm 2020 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác quý báu của các cổ đông và đối tác để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.